Salgsvilkår

Priser

Ved alle salg gjelder bestillingsdatoens pris hvor intet annet er avtalt skriftlig. Selgeren forbeholder seg rett til endring av priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisene er basert på våre leverandørers tilbud og gjeldende tollsatser, avgifter og valutakurser. Det tas forbehold om justering i tilfelle endring av disse. Selger kan imidlertid ikke foreta justering for endring som måtte inntreffe etterat selger har mottatt bestilling, betaling fra kunden eller bekreftelse fra kundens bank om slik betaling

Ekspedisjonsgebyr.

For forsendelse belastes kr. 150,- for ordrer under kr. 1.000,- netto etter rabatt, ekskl. MVA.

Tegninger.

Alle tegninger, modeller og prøver som oversendes kjøperen forblir selgerens eiendom dersom ikke annet er avtalt. Kjøper har ikke rett til, uten Elreg’s samtykke å anvende disse, kopiere, reprodusere, utlåne eller på annen måte bringe materiellet videre til tredjemanns kunnskap.

Leveringstid.

Leveringstiden gjelder fra den dag bestillingen er teknisk klarlagt hos selgeren. Leveringstiden skal anses forlenget med en tid tilsvarende forsinkelsen dersom:

  • kjøper ikke i rett tid har tilstillet selgeren de tekniske opplysninger som er nødvendige for leveransen.
  • kjøper nekter å motta eller ikke har kunnet motta leveransen til opprinnelig avtalt tid, eller ikke har gjort slike forarbeider eller tatt nødvendige forholdsregler for levering i rett tid.
  • kjøper eller hans kunde forlanger en forandring i leveransen som kan forårsake forsinkelser.
  • selgeren hindres i å fullføre leveransen på grunn av arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft, innskrenkninger vedrørende krafttilførsel, eller forsinkelser av leveranse fra underleverandører.  Som følge av omstendigheter omtalt i dette punkt eller  andre overnaturlige hendelser. (Force majeure).

Erstatning.

Utsettes leveransen av andre årsaker enn de som er nevnt ovenfor, er kjøperen berettiget til erstatning forutsatt at det er gjort forbehold om dette og at han har betalt som avtalt samt beviselig har lidd skade pga forsinkelsen, Vårt erstatningsansvar for mangelfulle og forsinkede leveranser begrenser seg til 10 % av leveransens verdi. Vi har intet erstatningsansvar dersom erstatnings- betingede forhold skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, innbefattet egne leverandørers ikke kontraktsmessige oppfyllelser. Vårt erstatningsansvar omfatter ikke under noen omstendighet driftstap eller annet indirekte eller upåregnelig tap.             

Levering.

Hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, leveres alle varer ab lager i Oslo

Forsendelse

Forsendelse skjer på kjøpers regning og risiko. Selger sørger for transportforsikring for kjøpers regning hvis kjøper ber om det.

Betalingsvilkår

Betaling skal skje netto 30 dager etter levering når partene har avtale om kredittkjøp. Uten kredittavtale leveres varene mot kontant betaling eller oppkrav. Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente p.t. 1% pr.mnd

Merverdiavgift.

Alle priser gjelder eksklusive merverdiavgift eller lignende avgift som eventuelt vil kunne erstatte denne

Feil ved varen.

Anmerkning om feil ved varen skal fremsettes innen 8 dager etter mottak. Selgeren forbeholder seg retten til å reparere varen eller erstatte den med en tilsvarende ny.
Med mindre selger har opptrådt uaktsomt er han uten ansvar for skade eller tap kjøperen påføres som følge av feil ved varen. Dette gjelder også dersom kjøperen blir erstatningsansvarlig ovenfor tredjemann.

Retur

Varer kan kun returneres etter avtale. Normalt beregnes 25% returomkostninger. Minimum returgebyr kr. 250,-. Varene må ikke være eldre enn 6 mnd og kun hele forpakninger i original emballasje tas i retur. Våre utstedte returpapirer må følge returforsendelsen og retur skjer alltid for kjøpers regning og risiko. Skaffevarer tas normalt ikke i retur.

Logg inn på din konto "Min side" og velg retursøknader og huk av for at du ønsker å returnere varen(e). Du vil motta en epost som bekrefter at ordren er innenfor kriteriene for retur straks vi har behandlet forespørselen.

Garanti/Service.

Garantitiden er 12 måneder fra leveringsdato til firmakunder, og i hht kjøpsloven for privatkunder. Garantien dekker material- og produksjonsfeil og er begrenset til gratis reparasjon og utskifting av deler på selgers verksted i den ordinære arbeidstid.

Ønskes garantiservice utført hos kunden, belastes reise og diett etter regning.

Garantiansvar bortfaller hvis:

  • det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke.
  • betalingsbetingelsene ikke oppfylles.
  • varen er skadet som følge av ukyndig behandling.

Garantien omfatter ikke slitasje som følge av normalt bruk.

Tvister.

Tvister i forbindelse med leveringsavtalen og bestemmelser som er knyttet til denne samt derav følgende rettsforhold, skal avgjøres ved voldgift i samsvar med rettergangslovens kap.32.

Vi tar forbehold om at brosjyrer, datablader, bruksanvisninger og nettpriser kan inneholde uoppdagede feil.